એક શિક્ષક ૩૫ વર્ષ નોકરી કરે અને પછી નિવૃત થાય તો તેને પેન્સન ના મળે, તો શું પાચ વર્ષ MLA કે MP રહે તેને પેન્સન મળવું જોઈએ ?

1 Answer(s)

It must be no

Curious Answered on February 22, 2017.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.