એક શિક્ષક ૩૫ વર્ષ નોકરી કરે અને પછી નિવૃત થાય તો તેને પેન્સન ના મળે, તો શું પાચ વર્ષ MLA કે MP રહે તેને પેન્સન મળવું જોઈએ ?

Write ur comments about pension scheme

Curious Asked on February 22, 2017 in PUBLIC ADMINISTRATION.

Na madvu joyiye

? Smoke Signal
Anything feel uncomfortable or that, in your opinion, clearly does not belong here, please give Smoke signal to it and bring it to our attention!
(1)
on February 23, 2017.

Teacher is civil servant while MLA is public servant. Rule and regulation of their service  are different. However, as per my opinion MLA should not logically entitled for pension. 

? Smoke Signal
Anything feel uncomfortable or that, in your opinion, clearly does not belong here, please give Smoke signal to it and bring it to our attention!
(1)
on March 15, 2017.

NO

? Smoke Signal
Anything feel uncomfortable or that, in your opinion, clearly does not belong here, please give Smoke signal to it and bring it to our attention!
(1)
on March 18, 2017.
Add Comment
1 Answer(s)

It must be no

Curious Answered on February 22, 2017.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.