No Semester System in First Year of Engineering in GTU

Which types of benefits were considered for applying this new scheme? Is it true that students have to appear for College level exam only, in place of GTU exam?

No Semester System in First Year of Engineering in GTU

Add Comment
1 Answer(s)

જો ઈજનેરીના પ્રથમ વર્ષ માં સેમેસ્ટર સીસ્ટમ ના હોય અને માત્ર વાર્ષિક પરિક્ષા જ દેવાની હોય તો વિધાર્થી સરળતાથી ત્રીજા સેમેસ્ટર માં જઈ સકે. અને આ પરીક્ષા કોલેજદ્વારા લેવાની હોવાથી તેમાં ગત વર્ષો કરતા સારું પરિણામ આવાની પણ શક્યતા રહે. 

Scholar Answered on .
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.