શું તમને લાગે છે કે ભારતીય શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં ખરેખર ક્રાંતિકારી ફેરફાર કરવાની જરૂર છે ?

Edu system

Curious Asked on February 21, 2017 in GENDER STUDIES.
Add Comment
1 Answer(s)
Best answer

It really needs some changes/modification/alteration befitting to our culture and real time needs. It would be worthy only if it take place without bias and honestly in the national interest. 

 

 

 

Curious Answered on February 22, 2017.

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.