શું જે પ્રમાણો ના આધારે વિશ્વની બધી વિધાશાખાને ranking આપવામાં આવે છે તે યોગ્ય છે ? શું આ પ્રમાણો વિધર્થીઓં ના સર્વાંગી વિકાસ ના આધારે છે કે collage / university એ મેળવેલ પ્રમાણપત્રોને આધારે ?

Education ranking system

Curious Asked on February 21, 2017 in GENDER STUDIES.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.