રવિવાર શા માટે ભારતમાં રજા શરૂ થઈ?

રવિવાર શા માટે ભારતમાં રજા શરૂ થઈ?

Scholar Asked on August 25, 2018 in EDUCATION.
Add Comment
3 Answer(s)

1881 માં એક સામાજિક કાર્યકર્તા નરેન્દ્ર મેગજી લોખંડી (જયોતિ બાઈ ફ્યુલના પાલક) એ રવિવારને રજા તરીકે જાહેર કરવા બ્રિટિશરો વિરુદ્ધ ચળવળ શરૂ કરી. તે અમને રવિવારના રોજ સામાજિક સમસ્યાઓની સંભાળ રાખવાની રવિવાર ઈચ્છે છે. તેમણે આ આંદોલન 8 વર્ષ સુધી ચાલુ રાખ્યું હતું કે બ્રિટિશ સરકારે રવિવારને 1889 માં રજા જાહેર કરી હતી. તે દિવસથી ભારતમાં રવિવાર રજા છે મેગેજીએ ભારતના વેપાર સંગઠનના પિતા તરીકે સન્માનિત કર્યા.

Scholar Answered on August 25, 2018.
Add Comment

RE: રવિવાર શા માટે ભારતમાં રજા શરૂ થઈ?

Scholar Answered on August 25, 2018.
Add Comment

When was Sunday a holiday started in India?

SUNDAY HAS NEVER BEEN DECLARED AS A HOLIDAY 
Raman Sharma a Right  to Information (RTI) activist in Jammu, sought information under RTI  from the Prime Minister’s Office asking “Is there any official  order/notification issued by any ministry/department of the government  declaring Sunday as holiday?”
 
The department of Personnel and  Training, Government of India in its reply dated 18th July, 2012 signed  by B Bandopadhyay, under secretary stated, “As per records available in  JCA section of Department of Personnel & Training, there is no  information regarding declaration of Sunday as holiday.”
 
However  the reply gave reference of order no. 13/4/85-JCA dated 21st May, 1985  of Department of Personnel and Training which says that in order to  improve the efficiency, “The Government of India are pleased to  introduce 5-day week in the civil administration offices of the  Government of India with effect from 03rd June, 1985. Such Government  offices would now work for five days a week from Monday to Friday, with  all Saturdays as closed.”
Even this order does not officially declare Sunday as holiday.

Scholar Answered on August 30, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.